Genel Aydınlatma Yönetmeliği

GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, genel aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin görev ve sorumlulukların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; genel aydınlatma tüketimlerinin ölçülmesine ilişkin teknik esaslar ile ödemeye, kesinti yapılmasına, uygulamaya, denetime ve aydınlatma komisyonunun oluşturulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4  – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt geçit: Karayolunun diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini sağlayan yapıyı,

b) Aydınlatma komisyonu: İlgili ilin valisi veya valisi tarafından görevlendirilen vali yardımcısının başkanlığında TEDAŞ, dağıtım şirketi,  ilgili belediye ve/veya il özel idaresi temsilcilerinden oluşan heyeti,

 

c) Aydınlatma tesisi: Aydınlatmaya ait ölçüm ve kumanda devresinden itibaren (sayaç dahil) direk, armatür ve diğer ekipmanları ihtiva eden tesisi,

 

ç) Bağlantı noktası: Belediye, il özel idaresi veya ilgili kamu kuruluşunun genel aydınlatmaya ilişkin bağlantı anlaşmaları uyarınca dağıtım sistemine bağlandıkları saha veya irtibat noktasını,

d) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

e) Bulvar: Yerleşim yeri içindeki geniş, trafikte gidiş geliş yönleri ayrılmış caddeyi,

f) Cadde: Yerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokağı,

g) Çıkmaz sokak: Girişi ve çıkışı aynı olan sokağı,

ğ) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

 

h) EYT: Genel aydınlatma abonelerine ait SEYT değerleri üzerinden her fatura için ayrı ayrı hesaplanan, fatura döneminde mümkün olabilecek en yüksek tüketim değerini,

 

ı) Genel aydınlatma: Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonunu,

i) İlbank: İller Bankası Anonim Şirketini,

j) Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanları,

k) Kavşak: İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alanı,

l)  Köprü: Akarsu, yol, demiryolu ve benzeri engelleri geçmek için yapılan, yayaların ve/veya araçların üzerinden geçtiği sanat yapılarını,

 

m) Meydan: Yerleşim yerlerinde caddelerin veya büyük yolların, bulvarların birleştiği geniş alanları,

 

n) OSOS: Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerini,

 

o) Otoyol (Erişme kontrollü karayolu): Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak, izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayolunu,

 

ö) Park ve bahçe: Yerleşim alanı içerisinde aktif yeşil alan olarak ayrılan bölgelerde kamu tarafından doğal yaşamı korumak için veya insanların gezmesi, eğlenmesi veya dinlenmesi amacıyla kullanılmak üzere, yeşil alan, yürüyüş yolu gibi ayrılmış ve ticari faaliyette bulunulmayan alanları,

 

p) SEYT: Genel aydınlatma abonelerinin her birisi için ayrı ayrı hesaplanan 1 saatte mümkün olabilecek en yüksek elektrik tüketim değerini,

 

r) Sokak: Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli bir yolu,

 

s) Tarihi ve ören yerleri: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda tanımı yapılan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı, tarih öncesinden günümüze kadar gelen tarihsel, arkeolojik, sanatsal ve benzeri, kısmen inşa edilmiş ticari faaliyette bulunulmayan alanları,

 

ş) TDS: Fatura dönemindeki genel aydınlatma tesisinin toplam devrede bulunma saati,

 

t) Trafik sinyalizasyonu: Trafiğin güvenle akışını ve yönetimini sağlamak, araçların ve yayaların yolu sırayla kullanımlarını düzenlemek amacıyla tesis edilen lambalı, ışıklı veya sesli, sabit ya da hareketli sistemleri,

u)  Üst geçit: Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıyı,

ü) Yaya geçidi: Taşıt yolunda,  yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleriyle belirlenmiş alanı,

 

v) Yerleşim yeri: İl, ilçe, kasaba, köy, mezra veya bunların bağlısı gibi, sürekli veya geçici olarak ikamet edilen, kamunun genel kullanımına açık yol, su, elektrik, ulaşım, çöp toplama, kanalizasyon, aydınlatma gibi hizmetlerden istifade edilen yerler ile bu yerlerin etrafında belirli mesafelerdeki bölgeyi,

 

y) Yürüyüş yolu: Park ve bahçeler tanımının dışında kalan, halkın genel kullanımına yönelik veya halkın yürümesi için tahsis edilen yolları,

 

ifade eder.

 

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Aydınlatma Yükümlülüğü, Genel Aydınlatma Tasarımı,

Standartlar ve Bağlantı Yükümlülüğü

Genel aydınlatma yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) Dağıtım şirketi; dağıtım bölgesindeki yerleşim yerlerinde bulunan otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli aydınlatma ve ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, imar planlarında bulvar, cadde veya çıkmaz sokaklar dahil, sokak olarak belirlenen meskun yerlerin tamamını kapsar.

 

(2) Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette bulunulmayan kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmaları ile trafik sinyalizasyonu genel aydınlatma kapsamında değerlendirilir ve enerji giderleri genel aydınlatma kapsamında ödenir. Ticari, reklam, ilan ve benzeri amaçlı panoların aydınlatmaları ile dekoratif aydınlatmalar için harcanan enerji genel aydınlatma kapsamında değerlendirilmez.

 

(3) Toplu Konut İdaresinin, küçük sanayi sitelerinin, dağıtım lisansı bulunmayan OSB’lerin anahtar teslimi yaptırdığı genel aydınlatma tesisleri ile Karayollarının ve Belediyelerin anahtar teslimi yaptırdığı alt-üst geçit ve köprülü kavşak işlerine ilişkin aydınlatma tesisleri bağlantı anlaşması yapıldıktan sonra mülkiyeti TEDAŞ’a ait olmak üzere ilgili dağıtım şirketine protokol ile iz bedel üzerinden devredilir.

 

(4) Halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe,  yürüyüş yolu, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması ile alt geçit ve trafik sinyalizasyonu için gerekli sistemlerin tesisi ve işletilmesi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aittir. İlgili kurum ve kuruluşlar tesis edip bakım-onarımını yaptıkları bu tür tesislerin işletme yükümlülüğünü dağıtım şirketine devredebilirler.

 

(5) Dağıtım lisansı sahibi Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içerisindeki genel aydınlatma yükümlülüğü OSB tüzel kişiliğine aittir. Dağıtım lisansı bulunmayan OSB’lerin sınırları içerisindeki genel aydınlatma yükümlülüğü dağıtım şirketine aittir.

 

(6) Güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmalarına ait yatırım, işletme ve tüketim giderleri, İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

 

(7) Toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatma tesislerinin yapımı, işletmesi ve giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir.

 

(8) Dağıtım şirketleri, sorumluluğu kapsamındaki genel aydınlatma ve ölçme sistemlerinin belirlenmiş standartlara uygunluğunu kontrol eder.  Gerekli ölçme sistemlerinin tesis edilmesinden ve doğru ölçüm yapmasından dağıtım şirketi sorumludur.

 

(9) Genel aydınlatma kapsamında yapılacak olan halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonu hariç, genel aydınlatma kapsamında yapılacak olan aydınlatma yatırımları, EPDK tarafından onaylanan yatırım planına uygun olarak aydınlatma komisyonunun vereceği karar çerçevesinde dağıtım şirketince yapılır.

 

Genel aydınlatma tasarımı

 

MADDE 6 – (1) Kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerlerin aydınlatılması, aydınlatma sınıflarının seçimi, yol aydınlatması özellikleri ve hesapları ile ölçme işlemleri ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılır.

 

(2) Genel aydınlatma kapsamındaki halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri ile yürüyüş yolu gibi yerlerdeki mevcut aydınlatma tesisleri ve yeni yapılacak tesislerde, aydınlatma düzeyleri en geç saat 02:00’den sonra yüzde elli oranında düşürülür.

 

(3) Bu madde kapsamında yapılacak aydınlatmalarda ışık kirliliğine yol açılmaması ve azami enerji tasarrufu sağlanması için bu tesislerin işletilmesinden sorumlu ilgili kuruluşlar tarafından gerekli önlemler alınır. Bu kapsamda;

 

a) Aydınlatılacak yere ve amaca en uygun çözümün elde edilebileceği aydınlatma ölçütleri belirlenir. Direk dikilmesi uygun olmayan genel aydınlatma kapsamındaki bölgelerde, dağıtım şirketi veya ilgisine göre belediye veya il özel idaresinin teklifi ve aydınlatma komisyonunun uygun bulması koşuluyla aydınlatma tipi belirlenir.

 

b) Sadece aydınlatılacak alana ışık gönderen armatür tip ve sayıları saptanır. Armatürlerin aydınlatma seviyeleri standartlara uygun olarak belirlenir.

 

c) Aydınlık şiddeti algılayıcılı ve/veya zaman kontrollü tesisat ile aydınlatmanın gerek duyulan zamanlarda ve gerektiği ölçüde yapılması sağlanır. Halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri ile yürüyüş yolu gibi yerlerde yeni yapılan genel aydınlatma tesislerinde aydınlatma düzeyinin düşürülmesini temin için uzaktan kontrol ve otomasyona uygun “dim” özelliğine sahip kısılabilir armatürler tercih edilir.

 

ç) Yeni tesisler ile armatür değişikliğine ihtiyaç duyulan mevcut tesislerde armatürler; mekanik, elektrik ve optik olarak yüksek performansa sahip, kirlenmeye karşı korunaklı, koruma sınıfları uzun süre bozulmayacak ve armatür içindeki ısının dışarıya aktarılmasına imkan sağlayacak yapısal özellikte seçilir.

 

d) Yeni tesisler ile balast değişikliğine ihtiyaç duyulan mevcut tesislerde şebekenin akım, gerilim ve frekansına uygun özellikte ve kayıpları düşük değerde balastlar kullanılır.

 

e) Besleme kablosu terminalleri ve eklerine gerekli özen gösterilir. Aydınlatma panoları, kontrol ve kumanda amaçlarına uygun olarak tesis edilir.

 

(4) Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma tesislerinin kurulacağı yerlerin tarihi ve kültürel özellikleriyle uyumu için ilgili kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlar.

 

(5) Kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonu hariç, genel aydınlatmaya ilişkin proje onay ve kabul işlemleri, Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve kuruluşlarca yapılır.

 

Standart ve dokümanlar

 

MADDE 7 – (1) Genel aydınlatma tesislerinin tasarımı ve projelendirilmesi, yapım ve montajı, test ve kontrolü, kabulü, işletmeye alınması ve işletilmesi, bakım ve onarımı, tesislerde asgari emniyetin sağlanması ile ilgili olarak;

 

a) Türk Standartları ya da TSE tarafından kabul gören DIN ve benzeri milli standartlar, EN ve benzeri bölgesel standartlar, IEC ile ISO ve benzeri uluslararası standartlar,

 

b) IEEE ve benzeri uluslararası kabul gören uygulama kodları ve teknik dokümanlar

 

esas alınır.

 

(2) Standartlarda değişiklik olması halinde, değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standart geçerli olur. Projelerde, teknik hesap ve raporlarda, testlerde esas alınan standart ve dokümanların referans numaraları ve adları, belge ve tutanaklarda yer alır.

 

(3) Genel aydınlatma tesislerinde, hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamaz. Türk Standardı bulunmayan konularda, ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak TSE tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası) ya da ürün belgesi veya tip onay sertifikasına sahip olma şartı aranır.

 

(4) Genel aydınlatma tesislerinin projelendirme, imalat ve montajına ilişkin hazırlanan teknik şartnameler, standartlara aykırı hüküm içeremez.

 

Bağlantı yükümlülüğü

 

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yeni yerlerin aydınlatılması için sorumlu kişilerce, 6 ncı madde hükümleri dikkate alınarak hazırlanan ve onaylanan projelere göre müstakil bağlantı noktası tesis edilir ve ilgisine göre belediye, il özel idaresi veya ilgili kamu kuruluşu ile dağıtım şirketi arasında bağlantı anlaşması yapılır. Tarafların bağlantı anlaşmasını imzalamaktan imtina etmesi durumunda konu aydınlatma komisyonu tarafından çözülür.

 

(2) Dağıtım şirketi ile ilgisine göre belediye, il özel idaresi veya ilgili kamu kuruluşunun bağlantı anlaşması yapmaması durumunda yeni inşa edilen aydınlatma tesisinin kabulü yapılmaz ve enerji verilmez.

 

(3) Genel aydınlatma tesisinin bağlantı noktasından, genel aydınlatma amacı dışında enerji verilemez. Ancak, teknik nedenlerle müstakil bağlantı noktası tesis edilemeyen ve genel aydınlatma hat veya tesislerinden beslenen ışıklı reklam veya ilan panosu ve benzerlerine ait aydınlatma giderleri genel aydınlatmaya ilişkin tahakkuk hesaplarına dâhil edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Aydınlatma Komisyonu

Komisyonun oluşumu

MADDE 9 – (1) Her bir il bazında oluşturulacak aydınlatma komisyonunun başkanı, ilgili ilin valisi veya valisi tarafından görevlendirilecek vali yardımcısıdır. Aydınlatma komisyonu; vali veya vali yardımcısının başkanlığında büyükşehir belediyesinden 2 üye, toplantı gündemine ilişkin olarak ilgili belediyelerden birer üye ile dağıtım şirketinden 1 üye ve TEDAŞ temsilcisinin iştirakiyle oluşur. Büyükşehir belediyesinin bulunmadığı illerde ise vali veya vali yardımcısının başkanlığında, toplantı gündemine ilişkin olarak ilgili belediyelerden birer üye, il özel idaresinden 1 üye ile dağıtım şirketinden 1 üye ve TEDAŞ temsilcisinin iştirakiyle oluşur.

 

Komisyonun çalışması

 

MADDE 10 – (1) Aydınlatma komisyonu; komisyonun toplanması, gündemin oluşturulması, komisyonun çalışması ve karar alınmasına ilişkin usul ve esasları yazılı olarak belirler. Komisyon ayda en az bir kez olmak üzere gereken zamanlarda toplanır.

 

(2) Komisyon başkanı, genel aydınlatma konularına ilişkin olarak kendisine ulaşan talepleri inceler, uygun bulması halinde gündemi belirleyerek komisyon üyelerini en geç 10  gün içinde toplantıya davet eder. Üyeler, gündeme ilave etmek istedikleri konuları toplantı tarihinden en geç 2 iş günü öncesinde başkana iletirler.

 

(3) Kararlar, oy çokluğu ile alınır, eşitlik durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karara ilişkin toplantı tutanağı 2 nüsha hazırlanır; bir nüshası komisyon başkanınca saklanır, diğer nüsha gereği için ilgili taraflara başkan tarafından imzalanan yazı ekinde gönderilir.

 

Komisyon kararlarının takibi

 

MADDE 11 – (1) Aydınlatma komisyonu tarafından alınan yatırım kararlarının, yatırım planının cari uygulama döneminde gerçekleştirilmesi mümkün değilse, EPDK tarafından aydınlatma yatırımlarına ilişkin olarak il bazında onaylanan yatırım harcama tutarları dikkate alınarak, dağıtım şirketi tarafından takip eden uygulama döneminde yer alması sağlanır.

 

(2) Aydınlatma komisyonunun aldığı kararlar; takip eden toplantılarda ilgili üyeler tarafından, yapılan işlemlere ilişkin sunulan bilgi, belge ve görüşler çerçevesinde değerlendirilerek izlenir.

 

(3) Aydınlatma komisyonu kararları dağıtım şirketlerince internet sitesinde duyurulur.

 

Komisyonun hak ve yükümlülükleri

 

MADDE 12 – (1) Genel aydınlatma kapsamında aydınlatma komisyonu;

 

a) Genel aydınlatma kapsamındaki halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri ile yürüyüş yolu gibi yerlerdeki mevcut aydınlatma tesisleri ve yeni yapılacak tesislerde, aydınlatma düzeylerinin en geç saat 02:00’den sonra yüzde elli oranında düşürülmesi konusunda tereddüt hasıl olduğunda karar alabilir.

 

b) Genel aydınlatma tesislerinin kurulacağı yerlerin tarihi ve kültürel özellikleriyle uyumu konusunda karar alabilir.

 

c) Kamu güvenliği çerçevesinde dağıtım şirketinden elektrik kesintisi yapılmasını isteyebilir.

 

ç) Genel aydınlatmaya ilişkin vatandaşlar ile anket çalışması yapabilir.

 

d) Dağıtım şirketince genel aydınlatmaya ilişkin yapılacak aydınlatma yatırımları konusunda karar almaya yetkilidir.

 

e) Direk dikilmesi uygun olmayan bulvar, cadde, sokak, kavşak, alt-üst geçit, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerlerde aydınlatma tipi belirlemeye yetkilidir.

 

f) Mevcut aydınlatma tesis ve tesisatlarından hangilerinin genel aydınlatma kapsamına girdiği ya da tüketim giderlerinin hangi kurum veya kuruluş tarafından karşılanması gerektiği konularında tereddüt hasıl olduğunda karar vermeye yetkilidir.

 

(2) Aydınlatma komisyonu, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen işlemlerin sorunsuz ve eksiksiz yürütülmesi ile ilgili olarak Bakanlığa karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İnceleme ve Denetim, Aydınlatma Ölçümleri,

Ödemeler ve Dağıtım Şirketlerinin Sorumlulukları

İnceleme ve denetim

MADDE 13 – (1) TEDAŞ tarafından; “Bakanlıkça onaylanan inceleme ve denetim programları çerçevesinde, dağıtım şirketleri tarafından gönderilen faturalardaki tüketim miktarı ve bedellerinin gerçek durumu gösterip göstermediğine, aydınlatılan bölgenin 6446 sayılı Kanunda belirtilen genel aydınlatma bölgelerine dahil olup olmadığına ilişkin dağıtım şirketleri nezdinde gerekli inceleme ve denetimler yapılır.

 

(2) İnceleme ve denetimler, 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin incelenmesine ve denetimine dair yönetmelik ve tebliğ ile genel aydınlatmaya ilişkin Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğde belirlenen usul ve esaslar kapsamında gerçekleştirilir.

 

Aydınlatma ölçümleri

 

MADDE 14 – (1) Genel aydınlatma tüketimleri, ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen sayaçlar ve uygun şekilde tesis edilmiş ölçüm sistemleri kurulmak suretiyle ölçülür. Sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesi ve merkezi bir sisteme aktarılmasını sağlayacak gerekli altyapı tesis edilir.

 

(2) İnceleme ve denetimler sırasında bir dağıtım bölgesindeki OSOS kapsamında olmayan sayaçların en az  % 20’si kapsanacak şekilde inceleme ve denetim heyetince örnekleme usulüyle seçilen sayaçların kaydettiği tüketim miktarları ölçülerek kayıt altına alınır.

 

(3) Belirli süre ölçülüp tutanak altına alınan tüketim miktarları baz alınarak ilgili abone için 1 saatlik en yüksek tüketim değeri (SEYT) bulunur. Fatura dönemindeki genel aydınlatmanın ilgili aya ait toplam devrede bulunma saati (TDS), 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca EPDK tarafından onaylanan “Aydınlatma Profilleri”nde belirtilen günlük çalışma saatleri kullanılarak hesaplanır. Yaya ve araçların geçişi için 24 saat kullanılan alt geçitlerde TDS günlük 24 saat olarak alınır. Bulunan TDS ile %4 tolerans ilave edilen SEYT değerleri kullanılarak ilgili abonelere ilişkin fatura dönemlerindeki  “toplam mümkün olabilecek en yüksek tüketim miktarları (EYT)” hesaplanır.

 

(4) İlgili abonelere ait hesaplanan EYT, inceleme ve denetime konu yıla ait talep edilen toplam tüketim miktarı ile karşılaştırılır. Talep edilen toplam tüketim miktarının EYT’den yüksek olması durumunda, EYT’yi aşan kısmı “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir. EYT’den düşük olması durumunda ise fatura değeri esas alınır.

 

Ödeme bildirimi ve ölçüme ilişkin hatalar

 

MADDE 15 – (1) Hatalı sayaç okunması, yanlış tarife veya yanlış çarpım faktörü uygulanması, tüketim miktarı ve/veya bedelinin hatalı hesaplanması ya da mükerrer ödeme bildirimi düzenlenmesi gibi ödeme bildirimine ilişkin hatalar, doğruluğunu ispatlayıcı belgelerle birlikte TEDAŞ’a gönderilir. Doğru tutarları yansıtacak şekilde yeniden düzenlenen faturalar bir sonraki ödeme döneminde dikkate alınır.

 

(2) Sayacın, herhangi bir nedenle tüketim kaydetmediğinin veya hatalı tüketim kaydettiğinin tespiti halinde; varsa aynı döneme ait sağlıklı olarak ölçülmüş geçmiş dönem tüketimleri dikkate alınarak, yoksa, sayaç çalışır duruma getirildikten sonraki ilk iki tüketim dönemine ait tüketimlerinin ortalaması alınarak geçmiş dönem tüketimleri hesaplanır ve tahakkuk ettirilir.

 

(3) Sayacın tüketim kaydetmediğinin veya hatalı tüketim kaydettiğinin tespitine ilişkin olarak, sayacın geçmiş dönem tüketimlerinin sağlıklı olarak ölçülmüş olduğunu gösteren bulgu veya belge tarihi esas alınır. Bulgu/belge bulunmaması halinde düzeltilmiş tahakkuka esas tarih olarak, bu Yönetmelik kapsamında yapılan bir önceki inceleme ve denetim tarihi dikkate alınır, henüz inceleme ve denetim yapılmamış ise 1/1/2012 tarihi esas alınır, daha öncesi dikkate alınmaz.

 

(4) Bu madde kapsamında tespit edilen eksik veya fazla tahakkuklara ilişkin tahsilatlar 19 uncu maddede belirtilen usullere göre gerçekleştirilir.

 

Diğer aydınlatma tüketimleri

 

MADDE 16 – (1) Teknik nedenlerle müstakil bağlantı noktası tesis edilemeyen ve genel aydınlatma hat veya tesislerinden beslenen ancak genel aydınlatma kapsamında bulunmayan ışıklı reklam veya ilan panosu, dekoratif aydınlatma ve benzeri yerlerin tüketim miktarları EK-1’e uygun olarak tespit edilir ve genel aydınlatma tahakkuk hesaplarına dâhil edilmez. Bu tür tesislerin bağlantı yerleri, gücü, başlangıç ve bitiş tarihleri dağıtım şirketlerine bildirilir.

 

Ödeme bilgisi

 

MADDE 17 – (1) Genel aydınlatma kapsamında tanımlanan yerlere ilişkin aydınlatma bedellerinin iller bazında belediye ve il özel idare bilgilerini içerecek şekilde her fatura tahakkuk dönemi için dağıtım şirketlerine ödenmesi ile,

 

(2) Bu amaçla belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti ve il özel idareleri payından yapılacak kesintiye ilişkin işlemler

 

Bakanlık tarafından hazırlanacak tebliğ ile belirlenir.

 

Yapılacak ödemeler

 

MADDE 18 – (1) Genel aydınlatma kapsamında tanımlanan yerlere ilişkin tüketim giderlerinin ödemesi, 6446 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre yapılır. Bakanlık tarafından ödenmesi gereken tutar her yıl Bütçe Kanununa bu amaç için konulan ödenekten karşılanır.

 

(2) TEDAŞ, dağıtım şirketleri tarafından genel aydınlatma kapsamında kendisine gönderilen fatura icmallerinin aylık bazda kontrollerini yaparak Bakanlığa bildirir. Bakanlık; genel aydınlatma giderleri için büyükşehir belediyeleri, diğer belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan yapılacak kesintileri, Bakanlığa hizmet veren Merkez Saymanlığına yatırılmak üzere ilgisine göre Maliye Bakanlığına veya İller Bankası Genel Müdürlüğüne bildirir.

 

(3) Genel aydınlatma kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından tebliğ ile düzenlenir. Bakanlık; gerekli durumlarda genelgeler yayımlayarak, tebliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri giderir ya da uygulamanın gerektirdiği ilave usul ve esaslar belirleyebilir.

 

Fazla ödeme tutarları

 

MADDE 19 – (1) TEDAŞ, belirli dönemler itibarıyla dağıtım şirketleri tarafından gönderilen faturalardaki tüketim miktarı ve bedellerinin gerçek durumu gösterip göstermediğine ilişkin olarak dağıtım şirketleri nezdinde gerekli denetimleri yapar.

 

(2) Yapılan denetimler sonucunda dağıtım şirketine fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde,  TEDAŞ hatalı fatura, düzeltilmiş fatura ve hata gerekçesini Bakanlığa bildirir.

 

(3) TEDAŞ tarafından bildirilen fazla yapılan ödeme tutarı, ödemenin yapıldığı tarih ile geri alındığı tarih arasında geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı dikkate alınarak hesaplanan faiz ile birlikte ilgili dağıtım şirketinin cari dönem alacaklarından mahsup edilir.

 

Uzaktan okuma

 

MADDE 20 – (1) Genel aydınlatma tesislerine ilişkin olarak otomatik sayaç okuma sistemi (OSOS), dağıtım şirketlerince ya da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca tesis edilir ve işletilir. Kullanılacak sayaçlar, yük profili alma özelliğine sahip ve OSOS uyumlu olmalıdır. Bu işlemler, EPDK tarafından yürürlüğe konulan Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca dağıtım şirketlerince gerçekleştirilir.

 

(2) Uzaktan okuma kapsamında tesis edilecek sayaçlara uzaktan erişim için TEDAŞ’a yetki verilir.

 

Dağıtım şirketlerinin sorumluluğu

 

MADDE 21 – (1) Dağıtım şirketleri; tüm genel aydınlatma abonelerinin işletme kodu, abone numarası, abone adı, abone adresi, sayaç numarası, hesaplanmış SEYT değerlerini ve sayaca ilişkin ölçü devresinin çarpan bilgisini ve aboneye ilişkin ilgili belediye veya il özel idaresi ile bağlantı anlaşması yapılıp yapılmadığı hususlarını içeren ve şekil şartları tebliğde belirtilen güç bilgileri tablosunu TEDAŞ’a iletirler. TEDAŞ, gönderilen bilgilerin gerçek durumu gösterip göstermediğine ilişkin olarak dağıtım şirketleri nezdinde gerekli denetimleri yapar.

 

(2) Dağıtım şirketi tarafından düzenlenen güç bilgileri tablosu; ilgili belediyeler, il özel idaresi ve dağıtım şirketi yetkilileri tarafından onaylanır. Genel aydınlatma giderlerine ilişkin olarak dağıtım şirketleri tarafından düzenlenecek aylık faturaların TEDAŞ tarafından kontrolünde onaylı güç bilgileri tablosu esas alınır.

 

(3) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen belgelerin veya verilen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin ve buna istinaden genel aydınlatma bedeli ödemesinin yapıldığının tespit edilmesi halinde, ödenen tutar, dağıtım şirketlerinden, Bakanlıkça yapılan ödeme tarihinden geri ödeme tarihine kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı dikkate alınarak hesaplanan faiz uygulanarak tahsil ve/veya mahsup edilerek geri alınır ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler tesis edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kesinti yapılabilecek haller

MADDE 22 – (1) Aşağıdaki haller dışında kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerlerin aydınlatılması kesintisiz sürdürülür:

a) Arıza, yenileme ve genişletme durumları,

b) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde tanımlanan mücbir sebep halleri,

c) Kamu güvenliği çerçevesinde mahallin en büyük mülki amirinin ve/veya aydınlatma komisyonunun isteği,

ç) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde istenecek talep kontrolü,

d) Can ve mal güvenliğini ilgilendiren durumlar.

(2)  İlgili belediye veya il özel idaresinin bağlantı anlaşması imzalamaması, devir ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, aydınlatma komisyonu kararı veya Bakanlık görüşü kapsamında dağıtım şirketi tarafından elektrik enerjisi kesilebilir.

 

İhbar ve şikayet mekanizması tesisi ve işletilmesi

 

MADDE 23 – (1) TEDAŞ, kurumsal internet sitesinde genel aydınlatma uygulamasına ilişkin olarak vatandaş ihbar, şikayet ve önerilerinin iletilmesine olanak sağlayan bir düzenleme yapar. Söz konusu internet sitesine ulaşan ihbar,şikayet ve öneriler öncelikle dağıtım şirketlerince sonuçlandırılır. Sonuçlandırılamayan başvuruların gerekçeleri ile birlikte eş zamanlı olarak EPDK ve Bakanlığa iletilmesini sağlayacak bir bilişim altyapısı tesis eder.

 

(2) TEDAŞ söz konusu ihbar, şikayet ve önerileri yapacağı inceleme ve denetimlerde göz önünde bulundurur.

 

(3) Dağıtım şirketleri kurumsal internet sitelerinde genel aydınlatmaya ilişkin ihbar, şikayet ve önerilerin kendilerine iletileceği özel bir modüle yer verir. TEDAŞ’a söz konusu modüle erişim yetkisi verilir.

 

(4) Dağıtım şirketleri, kendilerine ulaşan ihbar, şikayet ve önerilere yönelik olarak gerçekleştirdiği işlemleri her üç ayda bir TEDAŞ, EPDK ve Bakanlığa raporlar.

 

Uyuşmazlıklar

 

MADDE 24 – (1) Genel aydınlatma kapsamındaki tesislerin projelendirilmesi, onaylanması, geçici kabulü, aydınlatma bedellerinin faturalandırılması, faturaların ödenmesine esas kontrol ile onayı ve benzeri hususlara ilişkin uyuşmazlıklar,  aydınlatma komisyonunca çözüme kavuşturulur. Çözüme ulaşılamayan durumlarda, nihai kararı Bakanlık verir.

 

Aydınlatma tesislerinin devri

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belediyeler, il özel idareleri, Karayolları, küçük sanayi siteleri, konut kooperatifleri, site yönetimleri, dağıtım lisansı olmayan OSB’ler ve Toplu Konut İdaresi tarafından genel aydınlatma kapsamında tesis edilerek işletmeye alınmış olan aydınlatma tesisleri; proje, onay ve kabul şartı aranmaksızın mevcut durumun tespiti yapılarak taraflar arasında imzalanacak bir protokolle, mülkiyeti TEDAŞ’a ait olmak üzere, 31/12/2013 tarihine kadar ilgili dağıtım şirketine iz bedelle devredilir.

 

(2) Halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, yürüyüş yolu, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonu bu kapsamın dışındadır.

 

Bağlantı anlaşması

 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bağlantı anlaşması bulunmayan mevcut aydınlatma tesislerine ilişkin bağlantı anlaşması, ilgisine göre belediye veya il özel idaresi ile dağıtım şirketi arasında 31/12/2013 tarihine kadar yapılır. Bu süre içerisinde bağlantı anlaşması yapılmayan tesislere enerji verilmez.

 

Aydınlatma tesisleri envanteri

 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Dağıtım şirketleri, mevcut aydınlatma tesislerinin sistemden çekeceği saatlik en yüksek tüketim bilgilerini, sayaç bilgilerini, direk sayılarını, armatür güç ve sayılarını ve benzeri diğer bilgileri içeren envanteri 31/12/2013 tarihine kadar hazırlayarak TEDAŞ’a gönderir.

 

Aydınlatma düzeyinin düşürülmesi

 

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Genel aydınlatma kapsamında halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri ile yürüyüş yolu gibi yerlerdeki mevcut aydınlatma tesislerinde aydınlatma düzeylerinin en geç saat 02:00’den sonra yüzde elli oranında düşürülmesini sağlamak üzere gerekli yatırımlar 31/12/2015 tarihine kadar tamamlanır.

 

Ödemelerin takibi, tahsili ve ödenek aktarımı

 

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 6446 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 4628 sayılı Kanunun mülga geçici 17 nci maddesi kapsamında Hazine Müsteşarlığı bütçesinden yapılan ödemelere ilişkin denetim, takip ve tahsilat işlemleri aynı maddenin dördüncü fıkrası kapsamında yapılır.

 

(2) 4628 sayılı Kanunun mülga geçici 17 nci maddesi kapsamında 1/1/2012 ile 30/6/2013 tarihleri arasında tahakkuk etmiş, ancak ödemesi gerçekleşmemiş fatura bedelleri Bakanlık tarafından ödenir.

 

(3) Hazine Müsteşarlığına genel aydınlatma ödemeleri kapsamında tahsis edilmiş bulunan ödenekten kalan kısım Bakanlık bütçesine aktarılır.

 

Özelleştirilen dağıtım şirketleri

 

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 4046 sayılı Kanun kapsamında özelleştirilen ve devri 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen dağıtım şirketleri için bu Yönetmeliğin geçici 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddelerinde belirtilen yükümlülükler30/6/2014 tarihine kadar yerine getirilir.

 

(2) 2013 yılı içerisinde devri gerçekleştirilen dağıtım şirketleri tarafından 6446 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında gönderilen faturalardaki tüketim miktarları ve bedellerinin gerçek durumu gösterip göstermediğine ilişkin dağıtım şirketleri nezdinde TEDAŞ tarafından inceleme ve tespitler yapılarak, aylık faturaların kontrolüne baz teşkil edecek güç bilgileri tablosu, 31/12/2013 tarihine kadar oluşturulur.

 

(3) Sayacın, herhangi bir nedenle tüketim kaydetmediğinin veya hatalı tüketim kaydettiğinin anlaşılması halinde, tahakkukun düzeltilmesine esas sürenin ve miktarın tespitinde bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında oluşturulan güç bilgileri tablosu dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

EK–1

IŞIKLI REKLAM VEYA İLAN PANOSU

VE BENZERİ YERLER İLE DEKORATİF AMAÇLI

AYDINLATMA TÜKETİM MİKTARLARININ TESPİTİ USULÜ 

1. Dağıtım şirketi tarafından tesis edilen kamunun genel kullanımına yönelik meydan, bulvar, cadde ve sokak aydınlatmasına ilişkin hat veya tesislerden beslenen ışıklı reklam veya ilan panosu ve benzeri sistemler ile dekoratif amaçlı aydınlatma sistemleri, ilgili mevzuat çerçevesinde dağıtım şirketinin belirlediği standartlara göre projelendirilir ve bu sistemleri kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından tesis edilir.

 

2. Bu kapsamda bu tür sistemleri kuran gerçek veya tüzel kişilerce bağlantı hattı ve bağlantı varlıkları mülkiyeti edinilemez.

 

3. Dağıtım şirketi, bu sistemlerin tesis edilmesine yönelik maliyetleri üstlenemez.

 

4. Bu tür sistemlerin elektrik enerjisi tüketimlerinin müstakil sayaçlarla yapılması esastır. Ancak, sayaç tesis edilmesinin mümkün olmaması durumunda, bu sistemlerin elektrik enerjisi tüketimleri aşağıda belirtilen yöntemle hesaplanarak tespit edilir:

 

a) Sistemin onaylı projelerindeki kurulu güçleri sahada tesis edilen aydınlatma tesisi armatür sayıları ve kurulu gücü tespit edilir, amaca hizmet etmeyen aydınlatma armatürleri toplam kurulu gücü tespitten düşülerek elde edilen kurulu güç Pt esas alınır.

 

b) Sistemin günlük çalışma süresi 11,5 saat olarak kabul edilir.

 

c) Her bir fatura tahakkuk döneminde, her bir sistemin tükettiği elektrik enerjisi miktarı aşağıdaki formüle göre belirlenir;

M = Pt * 11,5 * GS

Bu formülde geçen;

M     kWh cinsinden tüketim miktarını,

Pt     kW cinsinden sistemin onaylı projesindeki ve/veya tespit edilen kurulu gücünü,

GS   İlgili fatura tahakkuk dönemindeki gün sayısını,

ifade eder.

5. Tespit edilen miktarlar konsolide edilerek bu ek kapsamdaki sistemlerin toplam tüketim miktarı belirlenir.

6. 24 saat esasına göre çalışan ışıklı reklam veya ilan panosu ve benzeri sistemler için müstakil bağlantı noktası ve ölçüm sistemi tesis edilmesi zorunludur. Olağanüstü hallere münhasır olmak üzere, bu madde kapsamındaki sistemler için ölçüm sistemi tesis edilememesi halinde, tüketilen elektrik enerjisi miktarı, yukarıdaki formülde günlük çalışma süresi 24 saat alınarak hesaplanır.

 

 

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?

ALTIN ÜYELİK 1

Copyright , Her hakkı saklidır. plastikpazari 2016